Schrijf je in!

Fields marked with an * are required

Algemene voorwaarden. 

Aanmelden en inschrijving

Aanmelding voor deelname aan Voetbaltalentkamp kan door inzending van het inschrijfformulier.

Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan Voetbaltalentkamp.

Bij inschrijving voor Voetbaltalentkamp gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden.

Bij een te gering aantal inschrijvingen kan Voetbaltalentkamp besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van deelnamekosten binnen 3 dagen.

Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de afzender zich op voor deelname aan Voetbaltalentkamp waarvoor wordt ingeschreven.

De aanmeldingen voor inschrijving worden door Voetbaltalentkamp geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor de onderscheiden activiteit bereikt is.

Bevestiging van inschrijving volgt binnen 48 uur na ontvangst door Voetbaltalentkamp inschrijvingen  voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van de inschrijftermijn ( een week voor dat het kamp begint)ontvangen ook bericht over hun inschrijving, met eventuele andere data waarop ze kunnen deelnemen. En op de wachtlijst gezet voor de opgegeven data.

5 dagen voor de start van het kamp wordt er een herinneringsmail gestuurd als reminder. Met daarin: aanvangstijd,locatie,duur.

Betalingen 

Het verschuldigde bedrag afhankelijk van de activiteit dient te zijn voldaan binnen de genoemde termijn. 3 dagen na bevestigingsmail.

Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de desbetreffende persoon een herinneringse-mail gestuurd.

Bij inschrijving voor Voetbaltalentkamp dient u deze inschrijving kracht bij te zetten door het verschuldigde inschrijfgeld afhankelijk van de activiteit binnen 3 dagen na bevestiging van inschrijving te voldoen. Op de bevestiging (een digitale factuur) die wij u sturen kunt u alle betalingsgegevens terugvinden. Indien gewenst  kunnen wij u per post een separate factuur verzenden, u zult dit echter zelf aan ons kenbaar dienen te maken.

Afmelding en kosten. 

Als een deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Voetbaltalentkamp. Bij afmelding voor Voetbaltalentkamp zijn de volgende regelingen van toepassing:

Bij afmelding tot 1 week van aanvang van het voetbalkamp wordt 50% kosten in rekening gebracht. Voor gemaakte kosten zoals: tenue,prijzen,eten en dergelijke.

Bij afmelding binnen een week van aanvang van het voetbalkamp wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

In het geval dat via een wachtlijst kan worden voorzien in bezetting van de opengevallen plaats is 50% verschuldigd.

Draagt u zelf een ander kind aan om plaatsvervangend te zijn voor u eigen kind dan zijn er geen extra kosten. Dit moet wel in overleg plaatsvinden met de organisatie Voetbaltalentkamp, per e-mail.

Als een deelnemer tijdens een meer daagse activiteit niet meer wenst deel te nemen kan daarvoor geen geld worden geretourneerd mits daarvoor een aanwijsbare (feitelijke) reden kan worden overlegd. 

Persoonlijke gegevens

Artikel 3, lid 2 van de consumentenvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van het kamp van belang kunnen zijn. De verstrekte gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, anders dan informatie verschaffing betreffende toekomstige evenementen. Als iemand staat ingeschreven voor een voetbalweek, rekenen wij erop dat deze persoon in staat is aan het gehele programma mee te doen

Het melden van bijzonderheden.

Bij deelname aan Voetbaltalentkamp, gaan we ervan uit dat er ten opzichte van leeftijdsgenoten, geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand is en de deelnemer zonder aanpassingen kan deelnemen. Als dit niet zo is, dat is het verplicht dit bij Inschrijving op te geven. De deelnemer is verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Voorbeelden hiervan zijn: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijk en geestelijk) en medicijnen, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden (zoals gescheiden ouders), een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar wij als organisatie rekening mee moeten houden, etc. Als blijkt dat deze bijzonderheden niet bij de Inschrijving zijn doorgegeven, maar pas op bestemming worden gemeld, kan dit betekenen dat verdere deelneming uitgesloten wordt. Indien de deelnemer medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld is het mogelijk dat u deze bij aanvang van de week geeft aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider van de betreffende week zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgegeven is Voetbaltalentkamp niet verantwoordelijk.

Medicijngebruik

Indien uw kind medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld dient u deze bij aanvang van de kampweek af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider van de betreffende week zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Aansprakelijkheid

De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Voetbaltalentkamp en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels inbegrepen - van de deelnemer.

Voetbaltalentkamp is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.

Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer.

Voetbaltalent aanvaardt - behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Voetbaltalentkamp geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van Voetbaltalentkamp, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Voetbaltalentkamp stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij trainingen en is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.

DISCLAMER

  Alle initiatieven van Voetbaltalentkamp zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. De trainers en andere (vrijwillige) medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade op welke wijze dan ook die ontstaat door het volgen van onze activiteiten.

Voetbaltalentkamp en zijn trainers en andere ( vrijwillige ) medewerkers zijn niet aansprakelijk voor diefstal van en/of schade aan persoonlijke eigendommen. Alle audio en/of visuele opnames door Voetbaltalentkamp ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van Voetbaltalentkamp. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men

Voetbaltalentkamp het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van Voetbaltalentkamp. Ook geeft u automatisch toestemming om opgenomen te worden in een eventuele digitale nieuwsbrief. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande de activiteit schriftelijk aan te geven aan de organisatie van Voetbaltalentkamp.